พันธกิจ

- พันธกิจ / เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Objective)
นักเรียน เป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิต ในสังคมอย่างมีความสุข
และสามารถแข่งขันในระดับประเทศ และสากลได้

พันธกิจ (Mission)
1. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และบริการชุมชน
4. อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี
7. อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. มุ่งส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล

Comments