วิสัยทัศน์

- วิสัยทัศน์/ปรัชญา

ปรัชญา
สิกขา ชีวิต โชตนา
หมายถึง การศึกษาทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ ประสานชุมชน
ดำรงตนตามเอกลักษณ์ไทย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สร้างความพร้อมตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล


Comments