บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ภาพกิจกรรมล่าสุดของกลุ่มสาระฯ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ประจำปีการศึกาษา 2565 ระหว่าง วันที่ 2-25 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯพร้อมด้วยคุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาทำ MOU กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอำนาจเจริญ