ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมของกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ

คุณครูกมลวิช  นนทสินรฐา

11- 13  สิงหาคม  2566

ณ บึงงามรีสอร์ท  อ.บีงโขงหลง จ. บึงกาฬ