ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอล

 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนอำนาจเจริญ


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

ภาพกิจกรรมล่าสุดของกลุ่มสาระฯ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ประจำปีการศึกาษา 2565   ระหว่าง วันที่ 2-25 พฤศจิกายน  2565