ทำเนียบบุคลากร

นายสุกิจ  จันทบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ

นายปราโมท  มารักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายมนตรี  เชื้อนิล

ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ว่าที่ ร.ต.(หญิง)เจนจิรา  ชื่นตา

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายกมลวิช  นนทสินรฐา

ครูชำนาญการพิเศษ


นายพูลศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ


นายส่งเสริม  มณีใสย

ครูชำนาญการพิเศษ


นายอิทธิวรรษ  ภูตะอินทร์

ครู

นายเรวัฒ  นินหล้า

ครู


นางสาวพรทิพย์  ผลาแรง

ครูพิเศษ

นายสถาพร  สีเหมือน

ครูพิเศษ


นายพลกฤต  วังคูณ

ครูพิเศษ