พันธกิจ

- พันธกิจ / เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Objective)

นักเรียน เป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิต ในสังคมอย่างมีความสุข

และสามารถแข่งขันในระดับประเทศ และสากลได้

พันธกิจ (Mission)

1. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนา และบริการชุมชน

4. อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปฏิบัติตนได้อย่าง

เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี

7. อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. มุ่งส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล