วิสัยทัศน์

- วิสัยทัศน์/ปรัชญา

ปรัชญา

สิกขา ชีวิต โชตนา

หมายถึง การศึกษาทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ ประสานชุมชน

ดำรงตนตามเอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สร้างความพร้อมตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน

สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล